Oštećenje sluha

Izborslusnogaparata.jpg

Šta je zvuk?

Zvuk se može definisati kao oscilacije u nekoj materijalnoj sredini, koje se šire u vidu talasa. Naše uši mogu prikupiti ove vibracije a mozak nam omogućava da ih rastumačimo.
Najjednostavniji oblik zvuka je čist ton. Čist ton ima jednu frekvenciju i jedan intenzitet. U prirodi čisti tonovi ne postoje, ali uredjaji koji ispituju sluh ih proizvode (zvučna viljuška i audiometar).
Frekvencija (visina) zvuka se meri u hercima (Hz), a jačina zvuka u decibelima (dB).
Opseg frekvencija na kojima je osetljivo zdravo ljudsko uho je od 20 do 20 000 Hz. Medjutim, ljudski govor se nalazi u opsegu od 500 do 4 000 Hz.
    
Šta je oštećenje sluha?

Postoji više definicija oštećenja sluha, gledano sa nekoliko aspekata.
Sa audiološkog aspekta pod gluvoćom se podrazumeva odsustvo auditivne funkcije. Nagluvost predstavlja ograničene slušne sposobnosti, dok poremećaj sluha (gluvoća) podrazumeva smetnje u primanju zvučnih signala i zvučnih informacija.